KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
14 ส.ค. 2561การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงพิ้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาซาร์ เทศบาลเมื 101
24 ก.ค. 2561กำหนดการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดกำแพงเพชร 40
21 มิ.ย. 2561รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโครงการถนนคินเดิน "ฅนกำแพง" (Walking Street) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2561 65
18 มิ.ย. 2561ประกาศคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากำแพงเพชร 62
13 มิ.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 74
16 พ.ค. 2561หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาศวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 392
2 พ.ค. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 104
30 เม.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนร่วมใจพัฒนา 84
30 เม.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนวัดกะโลทัย 76
25 เม.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 115
11 ก.ย. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 9
31 ส.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคา 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 20
16 ส.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคา 2561 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 36
9 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเมรุฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26
6 ส.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 32
26 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนวิจิตร 1 ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 32
18 ก.ค. 2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเมรุ 2 ฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 38
13 ก.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 39
13 ก.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 52
10 ก.ค. 2561ประกวดราคาจ้างและราคากลางพร้อมตารางแสดงวงเงินงานจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถถนวิจิตร 1 ซอย 3 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ด้วย 30
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 สิงหาคม 2561

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 113 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 69 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 71 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 77 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 105 / 0