ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเกาะแขก 1 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)