ประกวดราคาจ้างและราคากลางพร้อมตารางแสดงวงเงินงานจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถถนวิจิตร 1 ซอย 3 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)