สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร