ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561