การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงพิ้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาซาร์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร