กองวิชาการและงานแผน

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

ชื่อภาษาไทย “กองวิชาการและแผนงาน”


หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน

กองวิชาการและแผนงาน เป็นแหล่งข้อมูลของทุกด้านของหน่วนงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบดูแลงานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ และงานส่งเสริมการท่องเทียว ฝ่ายงานและงบประมาณ รับผิดชอบดูแลวิเคราะห์นโยบายและงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ ฝ่ายนิติการ รับผิดชอบงานนิติกรรม งานรับเรื่องร้องทุกข์ งานให้ความช่วยเหลือทางด้านกฏหมาย งานทะเบียนพานิชย์และงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

วิสัยทัศน์กองวิชาการและแผนงาน

วางแผนพัฒนา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บริการด้านกฏหมาย สำเร็จได้ด้วยงบประมาณ บริการจดทะเบียนพานิชย์ คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน คุ้มครองคนด้วยกฏหมาย


กองวิชาการและแผนงาน

นายเก่งกล้า เกตุแก้ว

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

โทรศัพท์ : 0-5571-8200 ต่อ 321

งานประชาสัมพันธ์ และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

โทรศัพท์ : 0-5571-8200 ต่อ 322

ภารกิจบริการ : บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ , บริการด้านข่าวสารและจัดทำสื่อเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และบริการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

งานนิติการ

โทรศัพท์ : 0-5571-8200 ต่อ 333

ภารกิจบริการ : ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย)

- รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค (ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค)

- รับจดทะเบียนพาณิชย์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายเก่งกล้า เกตุแก้ว

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

จ่าเอกวิโรจน์ ปิงวงค์ษา

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับต้น

งานจัดทำงบประมาณ

จ่าเอกวิโรจน์ ปิงวงค์ษา

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับต้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางศุภลักษณ์ นามกุณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

น.ส.โชติกา พรหมสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ฝ่ายนิติการ

นายเก่งกล้า เกตุแก้ว

หัวหน้าฝ่ายนิติการ ระดับต้น

งานนิติการ

- ว่าง -

- ว่าง

ฝ่ายแบริหารงานทั่วไป

นางวิภา ดอนกลาง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานธุรการ

- ว่าง -

- ว่าง -

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

น.ส.โชติกา พรหมสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

งานประชาสัมพันธ์

น.ส.อัจฉรา รักษ์ชน

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

น.ส.กนกกาญจน์ รามบุตร

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

กองวิชาการและงานแผน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์/  0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร/  0-5571-8225