กองการช่างสุขาภิบาล

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

ชื่อภาษาไทย “สำนักงานปลัดเทศบาล”


หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ำ การความคุมและออกแบบก่อสร้างอาคารและโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและมลพิษในด้านอื่นๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดเทศบาล

บริการดี มีน้ำใจ ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

นายวสันต์ เสริฐศรี

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว

- ว่าง -

- ว่าง -

งานจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

นายโชติวุฒิ พุทธรักษา

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอนันต์ ศรัทธาสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานธุรการ

นายพนม มีบัว

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

หมวดหมู่

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

กองการช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์/  0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร/  0-5571-8225