กองการสวัสดิการและสังคม

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

ชื่อภาษาไทย “กองการสวัสดิการและสังคม”


หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน

เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขการอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัย และสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสิ่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาล และงานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วิสัยทัศน์กองการสวัสดิการและสังคม

บริการดี มีน้ำใจ ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ

1. พัฒนาสุขภาพอนามัยแก่กลุ่มบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกาย

2. กระจายอำนาจด้านสุขภาพให้ชุมชน โดยการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพอนามัย แก้ปัญหาด้านสุขภาพโดยชุมชนและเพื่อชุมชน

3. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่แระชาชนรู้เท่าทันปัจจัยที่คุกคามสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน

4. พัฒนาตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้ได้มาตรฐานตลาดดีมีมาตรฐาน และตลาดสด น่าซื้อ

5. พัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เพื่อสร้างความมั่นใจ แก่ผู้บริโภค

6. สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทราบถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการภาวะโลกร้อน

7. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน ชุมชน โรงเรียน ในเรื่องการจัดการขยะด้วยการลดปริมาณขยะ

9. พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข หรือองค์กรจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในชุมชน และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

10. ส่งเสริมแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยการจัดตั้งชมรมแพทย์แผนไทย ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายอุโลม ชูสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางรจนา แตงทอง

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางธารินี สังขนิตย์

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.แสงดาว ภู่สืบพงษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หมวดหมู่

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

กองการสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์/  0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร/  0-5571-8225