กองการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

ชื่อภาษาไทย “กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”


หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน

เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขการอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัย และสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสิ่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาล และงานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วิสัยทัศน์กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บริการดี มีน้ำใจ ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ

1. พัฒนาสุขภาพอนามัยแก่กลุ่มบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกาย

2. กระจายอำนาจด้านสุขภาพให้ชุมชน โดยการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพอนามัย แก้ปัญหาด้านสุขภาพโดยชุมชนและเพื่อชุมชน

3. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่แระชาชนรู้เท่าทันปัจจัยที่คุกคามสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน

4. พัฒนาตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้ได้มาตรฐานตลาดดีมีมาตรฐาน และตลาดสด น่าซื้อ

5. พัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เพื่อสร้างความมั่นใจ แก่ผู้บริโภค

6. สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทราบถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการภาวะโลกร้อน

7. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน ชุมชน โรงเรียน ในเรื่องการจัดการขยะด้วยการลดปริมาณขยะ

9. พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข หรือองค์กรจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในชุมชน และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

10. ส่งเสริมแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยการจัดตั้งชมรมแพทย์แผนไทย ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

- ว่าง -

- ว่าง -

งานโรงเรียน

นางเฉลิมศรี วังนาค

นักวิชาการการศึกษา ชำนาญการ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

- ว่าง -

- ว่าง -

งานส่งเสริมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม

สิบเอกอนุสรณ์ คำมี

นักวิชาการการศึกษา ปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายณัฎฐชัย รามสูต

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานการเงินและบัญชี

น.ส.ไพลิน อิ่มสุนทรรักษา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานธุรการ

นางฐิตินาท อินทิพย์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสุพัตรา ตาทิพย์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางศศิมณฑ์ โพธิ์สิตวรุฒห์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

หน่วยนิเทศน์การศึกษา

นางณิชชา คงรัตน์

หน่วยนิเทศน์การศึกษา

กองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์/  0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร/  0-5571-8225