ปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ

นายกนกศักดิ์ รามบุตร

ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รองปลัดเทศบาล

นางศศิธร ศิริพงศ์

รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอุโลม ชูสุวรรณ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์

ผอ.กองการศึกษา

นายธีรพล เหมือนอินทร์

ผอ.กองช่าง

นางกุลวรา ลิ้มทองสกุล

ผอ.กองคลัง

นายวสันต์ เสริฐศรี

ผอ.กองช่างสุขาภิบาล

นายกิติศักดิ์ แก้วตา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางปัทมา พวงมาลัย

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนาวยการกองสาธารณสุขฯ

นายระพิน ดิษทับ

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน