:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๕๖

รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าวฯต่อท่านประธานในพิธี พร้อมทั้งมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฯ , หัวหน้าส่วนการงานและ อสม.เขตเทศบาลเมืองฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นความสำคัญของ อสม. ในบทบาทของผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับ อสม. ผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน ทั้งภาคทฤษฎีและจากการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการไปทัศนศึกษาดูงาน ในการจัดอบรมวันนี้ประกอบไปด้วยผู้เข้าอบรมได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง ๒๗ ชุมชนในเขต เทศบาลฯ ที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๖๘ คน โดยโครงการนี้ได้จัดกิจกรรมเป็น ๒ ส่วนคือ จัดอบรม จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และในวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะผู้บริหารเทศบาล ซึ่งนำทีมโดย นายกเทศมนตรี จะนำผู้เข้ารับการอบรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม ๒๐๐คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน การจัดการตลาดเชิงท่องเที่ยว และการดำเนินงานด้านสุขภาพภาคประชาชน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดระยอง โดยใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก , ความรู้เรื่องโรคมะเร็งอวัยวะต่างๆและการคัดกรอง โดยนางกังสดาล สุทธวิรีสรรค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และหัวข้อสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน และแนวทางการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน โดยนางบุญลดา โรนจวิภาต นักวิชาการชำนาญการ จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร
 
วันที่ : 21/02/2556
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225