:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
เรื่อง : การแถลงข่าว “KAMPHAENGPHET WiFi City ”

รายละเอียด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ บริเวณสวนสิริจิตอุทยาน ริมน้ำปิง นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายนพพร ปานชัย , นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร , นายพิพัฒน์ จงมีความสุข รองประธานสภาเทศบาลเมือง ฯ , นายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองฯ และนายพลางกูร โกศัลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทวรวัฒน์ วรวัฒน์(๒๕๓๖) จำกัด ร่วมแถลงข่าว “KAMPHAENGPHET WiFi City” โดยมีคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ประธานชุมชน ทั้ง ๒๗ ชุมชน , นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน , สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า ปัจจุบันการสื่อสารทางระบบ Internet WiFi สามารถส่งเสริมการศึกษาบนโลกกว้างไกลสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและประชาชนที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยประชาชนสามารถเรียนรู้บนโลกอินเตอร์เน็ตที่ไร้พรหมแดนได้ตลอดเวลา และเป็นการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้แก่ประชาชนในทุกเพศวัย เป็นการยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ( Asean Economic Community) ที่จะมาถึงในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงจัดทำโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือ WiFi ทั่วเขตเทศบาลระยะแรกนั้นกำหนดจำนวน ๒๕ จุด ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จะเริ่มใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย ได้วันนี้เป็นบางส่วน และจะทยอยติดตั้งให้สามารถใช้สัญญาณครบทั้ง ๒๕ จุด โดยจะเปิดให้บริการฟรีในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และแหล่งชุมชนที่มีผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งได้แก่จุดติดตั้ง KAMPHAENGPHET WiFi City จำนวน ๒๕ จุดลำดับที่ ชื่อจุด รายละเอียด

๑ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ให้บริการชุมชนปิ่นดำริห์ , ชุมชนวัดช้าง,บริเวณกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อ

๒ ชุมชนปิ่นดำริห์ (ศาลพระอิศวร) ให้บริการชุมชนปิ่นดำริห์และบริเวณกราบไหว้ศาลพระอิศวร

๓ ตลาดต้นโพธิ์ ให้บริการตลาดต้นโพธิ์,ท่ารถพรานกระต่ายและพื้นที่จัดงานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

๔ หอนาฬิกา (ลานโพธิ์) ให้บริการวงเวียนลานโพธิ์,ธนาคาร

๕ สถานีตำรวจภูธรฯ ให้บริการชุมชนอนันตสิงห์, ชุมชนป่าไม้ สถานที่ราชการ

๖ หน้าสำนักงานเทศบาลเก่า /วิทยาลัยอาชีวะ ให้บริการชุมชนวัดคูยาง , ชุมชนวังคาง

๗ ชุมชนเกาะทวี ให้บริการชุมชนเกาะทวี , ชุมชนสิริจิต

๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (สถานอนามัยข้างวัดคูยาง) ให้บริการชุมชนวัดคูยาง โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข

๙ ถนนสายหน้าเมรุ (ร้านร่มไทร) ให้บริการบริเวณเมรุ,ชุมชนหนองรี,ชุมชนป่ามะปราง

๑๐ บริเวณธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้บริการชุมชนป่ามะปราง , ชุมชนเพชรชูทรัพย์

๑๑ ตลาดสดเทศบาล ( หอนาฬิกา ) ให้บริการชุมชนเพชรกะรัต, ชุมชนวิจิตร,ตลาดสดเทศบาล

๑๒ สามแยกมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ ให้บริการชุมชนเพชรกะรัต, ชุมชนวิจิตร

๑๓ ตลาดแผงผ้าเทศบาล ให้บริการชุมชนเพชรกะรัต, ชุมชนวิจิตร,ตลาดศูนย์การค้า

๑๔ สามแยกโรงเรียนวรนาถ ให้บริการชุมชนเพชรกะรัต, ชุมชนวิจิตร , ชุมชนเจริญสุขชุมชนประชาหรรษา

๑๕ ริมปิง ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม (๒ Call) ให้บริการย่านพักผ่อนบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำปิง , และจุดจัดงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัด

๑๖

๑๗ ริมปิง สวนสาธารณสิริจิต (๒ Call) ให้บริการชุมชนสิริจิต , ย่านพักผ่อนบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำปิง และสวนสาธารณะสิริจิต

๑๘

๑๙ ริมปิง ลานน้ำพุ ๑๒ ราศี ให้บริการย่านพักผ่อนบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำปิงและสวนสาธารณะ

๒๐ ตลาดไนท์บาซาร์ ด้านหน้า ให้บริการชุมชนเพชรกะรัต,ชุมชนวิจิตร,ตลาดไนท์บาซาร์

๒๑ ตลาดไนท์บาซาร์ ด้านหลัง ให้บริการย่านพักผ่อนบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำปิง , ตลาดไนท์บาซาร์

๒๒ สามแยกศาลเจ้าพ่อเสือ ให้บริการย่านพักผ่อนบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำปิง ,ชุมชนวิจิตร , ตลาดไนท์บาซาร์

๒๓ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ให้บริการชุมชนวัดทุ่งสวน , ชุมชนเพชรวาริน , โรงพยาบาล

๒๔ โรงเรียนชากังราววิทยา ให้บริการชุมชนเทศบาล ๔ ,โรงเรียน

๒๕ สำนักงานเทศบาลเมืองฯ (ใหม่) ให้บริการชุมชนร่วมใจพัฒนา ,สำนักงานเทศบาลการให้บริการ KAMPHAENGPPHET WiFi City ในครั้งนี้ เป็นการให้ความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และบริษัท วรวัฒน์(๒๖๓๖) จำกัด ร่วมมือกันติดตั้งอุปกรณ์แพร่สัญญาณ WiFi เพื่อให้บริการประชาชน สามารถใช้บริการ WiFi โดยจะสามารถใช้รับข่าวสาร รับ-ส่งอีเมลล์ เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ได้

สำหรับผู้ที่สามารถเข้ามาขอใช้บริการ WiFi ของเทศบาลฯได้นั้นคือประชาชนทุกคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีสิทธิ์เข้าใช้งานได้ทุกราย ไม่จำกัดจำนวน

โดยการสมัครเปิดใช้บริการนั้นทำได้ง่ายๆ เพียงนำทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน มาติดต่อลงทะเบียนขอเปิดใช้งานด้วยตนเอง ที่บริษัท วรวัฒน์ (๒๕๓๖) จำกัด ถนนราชดำเนิน ๑ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หรือที่สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๓๒๒ , ๓๒๓ , ๓๓๒ ท่านก็จะได้รับรหัสผ่านสามารถใช้บริการ WiFi ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ฟรี เมื่อท่านสมัครแล้วจะสามารถใช้งานได้ทุกจุดที่มีการติดตั้งสัญญาณ ซึ่งขณะนี้ ได้ติดตั้งไปแล้ว จำนวน ๕ จุด คือ สวนสิริจิตอุทยาน ๒ จุด , ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม ๒ จุด , สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร บริเวณชั้นล่าง ๑ จุด และจุดต่อไปจะดำเนินการติดตั้งบริเวณตลาดต้นโพธิ์และหอนาฬิกาลานโพธิ์ เพิ่มขึ้นจนครบ ๒๕ จุด

วิธีการใช้งาน ท่านสามารถใช้งาน WiFi ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ง่ายๆหลังจากลงทะเบียนแล้ว ด้วยการ

๑.เชื่อมต่อเครือข่ายWiFi ชื่อ KAMPHAENGPHET WiFi City

๒.เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่

ซึ่งมีเงื่อนไขคือ

- ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ทุกจุดตลอดไป

- หากไม่ได้ใช้งานภายใน ๙๐ วัน จะต้องลงทะเบียนใหม่ 
วันที่ : 21/02/2556
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225