การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 34 ครั้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชากังราว นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขการประชุมในครั้งนี้จัดโดย โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการประชุมวิชาการตามแนวทางหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหัวข้อเรื่อง 1. การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยคุณกีรติวดี ฉัตรหลวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และคุณจงรักษ์ อยู่สุ่ม นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 2. สารเสพติดใกล้ตัว โดยคุณกีรติวดี ฉัตรหลวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และคุณอนุพงษ์ พงษานิตร นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามแนวคิด “เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์” ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดขยะในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมี อสม. เข้ารับการอบรม จำนวน 212 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม