KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
18 ต.ค. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 0
28 ก.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ชั่วคราว) 11
28 ก.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกการให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ 15
28 ก.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงต้นโพธิ์ (ชั่วคราว) 9
26 ก.ย. 2561ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 71
14 ส.ค. 2561การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงพิ้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาซาร์ เทศบาลเมื 111
24 ก.ค. 2561กำหนดการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดกำแพงเพชร 47
21 มิ.ย. 2561รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโครงการถนนคินเดิน "ฅนกำแพง" (Walking Street) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2561 74
18 มิ.ย. 2561ประกาศคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากำแพงเพชร 82
13 มิ.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 85
17 ต.ค. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0
4 ต.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 8
4 ต.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 7
11 ก.ย. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 20
31 ส.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคา 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 32
16 ส.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคา 2561 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 44
9 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเมรุฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 35
6 ส.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 42
26 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนวิจิตร 1 ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 37
18 ก.ค. 2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเมรุ 2 ฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 49
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 สิงหาคม 2561

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 137 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 77 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 89 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 95 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 121 / 1