KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
18 ต.ค. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 3
28 ก.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ชั่วคราว) 17
28 ก.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกการให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ 20
28 ก.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงต้นโพธิ์ (ชั่วคราว) 13
26 ก.ย. 2561ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 77
14 ส.ค. 2561การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงพิ้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาซาร์ เทศบาลเมื 114
24 ก.ค. 2561กำหนดการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดกำแพงเพชร 48
21 มิ.ย. 2561รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโครงการถนนคินเดิน "ฅนกำแพง" (Walking Street) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2561 76
18 มิ.ย. 2561ประกาศคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากำแพงเพชร 83
13 มิ.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 89
17 ต.ค. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2
4 ต.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 11
4 ต.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 10
11 ก.ย. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 20
31 ส.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคา 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 33
16 ส.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคา 2561 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 45
9 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเมรุฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 36
6 ส.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 43
26 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนวิจิตร 1 ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 38
18 ก.ค. 2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเมรุ 2 ฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 สิงหาคม 2561

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 138 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 80 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 91 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 97 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 122 / 1