เลือกตั้ง เลือกตั้ง
24 ก.พ. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 8
24 ก.พ. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 5
22 ก.พ. 2564เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 17
22 ก.พ. 2564เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจบัญชีรายชื่อ เพิ่มชื่อ/ ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบา 29
22 ก.พ. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 2564 23
19 ก.พ. 2564คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 544/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 19) 30
17 ก.พ. 2564ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2563 9
11 ก.พ. 2564ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๘) 39
11 ก.พ. 2564คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๔๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๑๘ ) 59
10 ก.พ. 2564คำสั่งคณะกกรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง งดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เ 27
18 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
3 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
26 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
26 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแฟ้มเวชระเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
26 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
19 ม.ค. 2564ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราชดำเนิน 1 ซอยแยกซอย 13 ถึงสาย ก. ด้ 77
19 ม.ค. 2564ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเรืองราษฎร์พัฒนา (จากซอยปลาถึงถนนกำแพ 78
19 ม.ค. 2564ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนวิจิตร 1 ซอย 3 (เชื่อมต่อถนนวังคาง ซอ 77
19 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84
19 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
3 เม.ย. 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 763
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 720
13 มี.ค. 2563รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 752
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,099
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,630
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 963
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3,534
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,243
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 1,248
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,905
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มกราคม 2564

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563