ประธานชุมชนเมือง


นายกฤษิกร เมฆพัฒน์

ประธานชุมชนเกาะแขก

นายคณพล ขัตติวงษ์

ประธานชุมชนเกาะทวี

นายตี่ เรืองฉาย

ประธานชุมชนเจริญสุข

นายดำรงค์ ไพโรจน์

ประธานชุมชนทรัพย์ทวี

นางสาวประนอม พุ่มจันทร์

ประธานชุมชนท่อทองแดง

นางสาวอุมา เวชกร

ประธานชุมชนเทศบาล 4

ประธานชุมชนบ่อแขก

ประธานชุมชนบ่อแขก

นายณัฐิวุฒิ พิมพา

ประธานชุมชนประชาหรรษา

นายสุริยา พุ่มใย

ประธานชุมชนป่ามะปราง

นายสุภาพ สายทองอิทร์

ประธานชุมชนป่าไม้

นายชลอ ดวงคำ

ประธานชุมชนปิ่นดำริห์

นายปรีชา วิศาลศักดิ์

ประธานชุมชนพัฒนาท้องถิ่น

นางสาวภาณุมาศ เรืองชัยศิวเวท

ประธานชุมชนเพชรกะรัต

นางสาววันเจริญ ปันกอ

ประธานชุมชนเพชรชูทรัพย์

นายอดุลย์ กุลเกษ

ประธานชุมชนเพชรทรายทอง

นายปิยวัชร์ เข็มทิศ

ประธานชุมชนเพชรวารินพัฒนา

นายสรยุทธ เอกวัสสกุลวงศ์

ประธานชุมชนไฟฟ้าพัฒนา

นายฉัตรชัย รอดพร้อม

ประธานชุมชนร่วมใจพัฒนา

นายเดชา พุ่มใย

ประธานชุมชนวังคาง

นางเนาวรัตน์ พันธ์ยิ้ม

ประธานชุมชนวัดกะโลทัย

นางกันยารัตน์ เพ็ชรมีศรี

ประธานชุมชนวัดคูยาง

นายบุญธรรม ฉ่ำแก้ว

ประธานชุมชนวัดช้าง

นางณัฏฐา สนิทมาก

ประธานชุมชนวัดทุ่งสวน

นาย มโนช แถลงการณ์

ประธานชุมชนวิจิตร

นางรุ่งนภา ชัยพิทักษ์

ประธานชุมชนสิริจิต

นายบรรพต เอี่ยมรักษา

ประธานชุมชนหนองรี

นางสมพิศ เหล่ารอด

ประธานชุมชนอนันตสิงห์