หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
HOT NEWS
วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนาสู่ความน่าอยู่ ชุมชนมีสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
  สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะทั่วไปของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีความสูงประมาณ 43 - 107 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ จึงมีพื้นที่ป่าและพื้นที่ทางการเกษตรน้อย
 
ภูมิอากาศ
 
ลักษณะอากาศโดยทั่วไป จะได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวเบงกอล และอ่าวไทย พัดผ่านในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู สภาพอากาศจะอบอุ่นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.3 องศาเซลเชียส อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 33.4 องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.5 องศาเซลเชียส เดือนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด คือเดือนเมษายน และเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุด คือเดือนธันวาคม สำหรับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,301.5 มิลลิเมตร และมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 123 วัน ช่วงที่มีฝนตกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 148.4 - 272.7 มิลลิเมตร
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
การนับถือศาสนา ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนสถานทั้งหมด 163 แห่ง แบ่งเป็น 2 นิกาย คือ มหานิกาย จำนวน 150 แห่ง และ ธรรมยุติกนิกาย จำนวน 13 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่นับถือศาสนาอื่น คือ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม
 
ขนบธรรมเนียมฯ
   
  ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง จะกระทำกันใน
วันเพ็ญเดือน 3 วันมาฆบูชา โดยจัดขบวนแห่ไป
  ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย
มาแต่โบราณ มีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่
เคารพนับถือ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและ
ขอพรให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข
    ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร เนื่องจากกล้วยไข่เป็นสินค้าที่ทำชื่อเสี่ยงให้แก่จังหวัดมากทั้งยังเป็นพืชที่ทำรายได้อย่างสำคัญ จึงได้จัดให้มีงานนี้ขึ้น ซึ่งจะตรงกับวันสารทเดือนสิบ จะมีการประกวดกล้วยไข่และการกวนกระยาสารทและอื่นๆ จัดช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมของทุกปี
    ประเพณีการประกวดชากังราวว่าวไทย ซึ่งจัดขึ้นในกุมภาพันธ์ของทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์การละเล่นแบบไทย
    ประเพณีลอยกระทง ทอดผ้าป่าแถว ก่อนจะลอยกระทงชาวบ้านจะถือโอกาสร่วมกัน โดยการทอดผ้าป่าแถว นำปัจจัยตามศรัทธาใส่ชะลอมหรือถังน้ำไปวางเรียงไว้ตามพุ่มไม้ที่ทางวัดปีกไว้เป็นแถว จึงเรียกว่าผ้าป่าแถว ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ชักผ้าป่าตามชื่อสลากของท่าน เมื่อทำบุญทอดผ้าบำาเสร็จก็จะเดินไปท่าน้ำเพื่อลอยกระทงต่อไป จัดช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
 
การศึกษาในชุมชน
     
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 แห่ง โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ถึงระดับมัธยมศึกษา และระดับ ปวส. ดังนี้
  ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 แห่ง
    โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
    โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)
    โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)
    ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
      โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
    ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
การสาธารณสุขในชุมชน
     
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีโรงพยาบาลชุมชนเทศบาล
เมืองกำแพงเพชรที่ให้บริการตรวจรักษาคัดกรองสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น
โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก
โรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อต่างๆ
  นอกจากนี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรและโรงพยาบาลชุมชนฯ ยังออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ผู้ป่วยติดยาเสพติด พร้อมให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยให้กับญาติ และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญการตรวจสุขภาพและการคัดกรองโรค ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
    ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุข
      โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
      โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง
      โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
      โรงพยาลชุมชน/ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง
      คลินิกเอกชน จำนวน 58 แห่ง
    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร (ศอ.ปส.จ.กำแพงเพชร) และสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ภายในเขตเทศบาลมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ตามที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางร่วม
ทางแยกต่างๆ ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลา ป้ายสัญญาณจราจร รวมถึง จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในช่วงเทศกาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
 
การคมนาคม
 
สำหรับการคมนาคมในเขตเทศบาลเมือง
กำแพงเพชร มีความสะดวก คล่องตัว เนื่องจากถนนในเขต
เทศบาลฯ เป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ทำให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประชาชนส่วนใหญ่
ใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการสัญจรภายในเขตเทศบาลฯ
รวมถึงการเดินทางไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวัด ซึ่งมีรถโดยสารประจำทางให้บริการ โดยประชาชนสามารถเดินทางตามเส้นทาง ดังนี้
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และสามารถใช้เส้นทางนี้ติดต่อกับอำเภอพรานกระต่าย และจังหวัดสุโขทัย
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084 และสามารถใช้เส้นทางนี้ติดต่อกับอำเภอไทรงาม และจังหวัดพิจิตร
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084 สามารถใช้เส้นทางนี้ติดต่อกับอำเภอคลองขลุง และอำเภอขาณุวรลักษบุรี
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1079 ติดต่อกับตำบลหนองปลิง และจังหวัดตาก
 
แหล่งน้ำ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติในชุมชน คือ แม่น้ำปิง
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5571-8220
 
LINK
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055-718200
  โทรสาร : 0-5571-8225
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  จำนวนผู้เข้าชม 1,828,443 เริ่มนับ 16 ก.ย. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10