ติดต่อเรา


สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์/  0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร/  0-5571-8225 Email : kpp.mt2019@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ ( 20 คู่สาย ) 055 - 718200 - 19 , โทรสาร 055 - 718225 Email : kpp.mt2019@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์สายตรงคณะผู้บริหาร
นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร (นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช) โทร.0-5571-8220
ศูนย์ดำรงธรรม โทร.0-5571-8200 ต่อ 201 , 206
สำนักปลัดเทศบาล เบอร์ภายใน
ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (นายนพพร ทองอ่อน) โทร. 0-5571-8224 212
รองปลัดเทศบาล (นางศศิธร ศิริพงษ์) 303
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 264
กิจการสภาเทศบาล 264
เหตุเพลิงไหม้ / เหตุด่วน(ดับเพลิง สำนักงานใหม่ ) โทร.199 , 0-55718-200 501, 503
ดับเพลิง (สาขาต้นโพธิ์) โทร.711111
งานรักษาความสงบเรียบร้อย 502
สำนักทะเบียนท้องถิ่น 104-106
ติดต่อ - สอบถาม ( 20 คู่สาย ) โทร.0-5571-8200 101
กองคลัง เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการกองคลัง 224
การรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ 109-110
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 112
กองสวัสดิการสังคม เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 431
งานสังเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน, กองทุน, สมาคมฌาปนกิจ 433
กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการกองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม 241
ติดต่อใบอนุญาต, ดูดส้วม, ขยะ, แจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 245,246
งานรักษาความสะอาด โทร. 0-5571-4012 264
บริการงานสัตว์แพทย์ โทร. 0-5571-6715
โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (วัดคูยาง) โทร. 0-5571-6716
ศูนย์บริการสาธรณสุข (บ่อหมัก) โทร. 0-5571-4924
บริการนวดแผนไทย (เปิดบริการ 08.30-16.30 น.) โทร. 0-5571-6715 0-5571-4924
กองช่าง เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการกองช่าง 341
ขออนุญาตก่อสร้าง, รื้อถอน, ดัดแปลงอาคาร, ไฟฟ้าสาธารณะ 344,347
กองช่างสุขาภิบาล เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล 351
กำจัดขยะ , ลอกท่อ , ท่อระบายน้ำอุดตัน 352
กองการศึกษา เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยกองการศึกษา 311
บริการด้านการศึกษา, อนุรักษ์และสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 312-315
กองวิชาการและแผนงาน เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 331
งานประชาสัมพันธ์ 323
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 102-103
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 312-315
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค , ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
รับจัดทะเบียนพาณิชย์ 333