ข่าวประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาด


12 ก.ค. 2564 | 40    ข่าวประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาด นายก “ชัยวัฒน์” เผย การเปิดตลาดในพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจันทร์นี้ ย้ำมีมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 นายชัยวัฒน์ ศูภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มาจากคลัสเตอร์ตลาดและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลตลาดในพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มีการเตรียมความพร้อมให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 25) ข้อ 5 เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาด ควบคุมช่องทาง เข้า - ออก ของตลาด คัดกรองอุณหภูมิและกำกับการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องก่อนเข้าตลาด เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการค้าปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และในส่วนของประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยหรือนักท่องเที่ยวจะต้องมีการป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปใช้บริการในตลาด ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ผลอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ด้วยความปรารถนาดีจาก นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร