คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1770/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 29)


15 ก.ค. 2564 | 54