รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564