ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล