คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1810/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 30)


21 ก.ค. 2564 | 73