รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563