คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 2078/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 32)


1 ก.ย. 2564 | 299