ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม


7 ต.ค. 2564 | 49


ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม 5 ช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง

    - ณ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

    - ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

    - ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

2. ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด และตามที่อยู่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ

3. ทางโทรศัพท์สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

4. ผ่านแอปพลิเคชั่น MOI1567

5. ผ่านเว็บไซต์ ดังนี้

    - ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย www.damrongdham.moi.go.th

    - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร http://www.kamphaengphet.go.th/damrongdhama/

    - ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร https://www.kppmu.go.th/content/15

    -http://www.damrongdham.moi.go.th/