คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 2412/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 33)


8 ต.ค. 2564 | 124