เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2564


18 ต.ค. 2564 | 57    เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การดัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณามอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตร จำนวน 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจังหวัดฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเสือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดได้จัดส่งผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว และผลการคัดเลือกปรากฏว่าเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2564