ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์


5 พ.ย. 2564 | 214