ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง งดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2564


5 พ.ย. 2564 | 983
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง งดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีผู้ติดเชื้อ ภายในประเทศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ ศบค.รายงานพบจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 7,574 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 78 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 1 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวน 1,898,900 ราย เสียชีวิตสะสม 19,244 คน กอปรกับจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดกำแพงเพชรยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต และสุขภาพของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยรวม และเพื่อลดความสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2564 แต่กำหนดเขตพื้นที่ และสถานที่สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ามาลอยกระทงตามประเพณีนิยม การจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยทางน้ำ การจัดร้านค้าจำหน่ายกระทงลอย โดยมีการตรวจคัดกรองประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายกระทงลอย พร้อมใบรับรองแสดงการฉีดวัคซีน และมีผลการตรวจ ATKภายใน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และแพร่ระบาดของโรคฯ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564ตั้งแต่เวลา 16.00 - 23.00 น. บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง)


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

(นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช)

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร