ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (ที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร) และใ


19 พ.ย. 2564 | 120