ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ