ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2565 กิจกรรมนิทรรศการและการแสดงว่าวไทยและว่าวนานชาติ