แผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


4 เม.ย. 2565 | 59