คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 662/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์


4 เม.ย. 2565 | 105