คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 826/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 40)


5 พ.ค. 2565 | 315