ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกการให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ