สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือนแรก)