สถิติการบริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561