รายงานสรุปผลการสำรวจประชาชนที่มาติดต่อศูนย์ราชการ ประจำดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561