รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือนหลัง)