รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือนแรก)