วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2562


7 ธ.ค. 2561 | 100


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการเรียนการสอนวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย 1. สาขาวิชาช่างยนต์ รับจำนวน 60 คน 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับจำนวน 60 คน 3. สาขาวิชาการบัญชี รับจำนวน 60 คน หลักฐานการสมัคร มีดังนี้ 1.ในสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 2.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง(บิดา-มารดา) จำนวน 1 ฉบับ 5.สำเนาใน ปพ.1 หรือ หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ คุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้ • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า • ผู้สมัครรอบโควตา จะได้รับการสนับสนุน ทุนการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันโดยทั่ว ท่านใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เลขที่ 17 ถนนวิจิตร 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 055-714938-9 , 082-1769459