สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดทำโครงการบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


25 ธ.ค. 2561 | 689


    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดทำโครงการบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยร่วมมือกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณข้างสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ริมแม่น้ำปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้กำหนดให้ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์และมีชื่อ ในทะเบียนบ้าน จะต้องยื่นคำขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ /วันที่ได้สัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทย/วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน หรือวันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น โดยกำหนดให้บัตรมีอายุ 8 ปี และบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรของผู้ที่มีอายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งรับดูแลเป็นผู้ยื่นคำขอ แต่ไม่ตัดสิทธิบุคคลที่จะยื่นคำขอด้วยตนเอง นอกจากนี้ บัตรประจำตัวประชาชนยังถือเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่บุคคลเพื่อพิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคล ถือเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่จะนำไปสู่การมีสิทธิรับบริการต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาล เป็นต้น ดังนั้น บุคคลที่จะต้องยื่นคำขอมีบัตรตามกฎหมายใหม่นั้น เป็นกลุ่มบุคคลที่กำลังศึกษาในระดับ ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งเด็กนักเรียนและผู้ปกครองบางรายไม่สะดวกที่จะเดินทางไปยื่นคำขอมีบัตร ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ ในวันทำการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการบริการเชิงรุกสำหรับเด็กที่ครบกำหนดอายุแต่ยังไม่เคยทำบัตร บัตรสูญหาย หรือบัตรหมดอายุ สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ อย่างสะดวก สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยร่วมมือกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณข้างสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ริมแม่น้ำปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเด็กในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 27 ชุมชน และกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 4 โรงเรียน จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน