ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 4