สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในวันหยุดที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562


18 ก.พ. 2562 | 282