แผนการดาเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร