เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมพิธีก่อพระเจดีย์ทรายเนื่องในวันตรุษไทย วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดคูยาง พระอารามหลวง


3 เม.ย. 2562 | 94    เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีกำหนดจัดพิธีก่อพระเจดีย์ทรายเนื่องในวันตรุษไทย วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดคูยาง พระอารามหลวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และสร้างความรู้รักษาสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของชาวเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมพิธีก่อพระเจดีย์ทรายเนื่องในวันตรุษไทย ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 16.00 น. พิธีก่อพระเจดีย์ทรายเนื่องในวันตรุษไทย

เวลา 18.00 น. พิธีสวดมนต์เย็น ณ หน้าสวนป่า วัดคูยาง พระอารามหลวง