การจัดระเบียบการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและอาหาร งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562